Vinding Skole er en LP-skole.

 

Hvad er LP-modellen?

Vinding Skole er en LP-skole.

Hvad er LP-modellen?

 

LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse og er et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer - resultaterne baserer sig på forskning.

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen.

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

  1. relativt større fagligt udbytte for elever 
  2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet
  3. bedre faglige resultater
  4. øget arbejdsglæde for professionerne

 

LP-arbejdet på Vinding Skole.

På Vinding Skole har hele det pædagogiske personale de seneste 3 år været igennem et LP-læringsforløb.

Alle er blevet uddannet via et e-læringsprogram og efterfølgende har vi 20 gange om året arbejdet i LP-grupper. Hver LP-gruppe har bestået af medarbejdere fra SFO’en og lærere fra hver af de tre afdelinger (indskoling, mellemtrin, overbygning). Grupperne har løbende fået ekstern vejledning ved skolepsykologer fra Herning Kommunes PPR.

I vores drøftelser af diverse problematikker bruger vi LP-analysemodelen, hvor der er fokus på lærernes og pædagogernes refleksioner over, hvordan undervisningen, læringen og samværet kan gennemføres på den bedst mulige måde for både elever og lærere.

Vi står i skolen og SFO’en over for udfordringer af forskellige karakter. LP-modellen skal bruges af lærere og pædagoger til - igennem analyse - at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag, der sikrer at eleverne får en god skoledag - både fagligt og socialt.
Modellen bruges som redskab til at analysere samspillet mellem læreren/pædagogen og eleven/eleverne, således at den voksne får en forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder en adfærds - og læringsproblematik i omkring en elev/en gruppe/en klasse i skolen/SFO’en.

Der analyseres på konkrete situationer og på de faktorer, som opretholder situationen - herunder en opmærksomhed på lærerens/pædagogens fokus på sig selv og sin egen undervisning/samvær. Igennem analysen og refleksionen, hvor der kastes lys over de opretholdende faktorer, bliver det muligt at gennemføre tiltag og udvikle fremtidige strategier, som gerne skulle medføre at lærerens/pædagogens udfordringer mindskes og eleverne læringsudbytte og trivsel øges.

Efter dette 3-årige lærings- og implementeringsforløb er LP-arbejdet fra skoleåret 2014-15 en integreret del af arbejdet i de 10 årgangsteam.