Adfærd, Kontakt og Trivsels vejledere.

På Vinding Skole er Charlotte Wedel og Kirsten Vestergaard AKT-vejledere.
 
En AKT-vejleder er skolens ressourceperson på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø.
Den primære opgave er derfor at hjælpe til på skolen med at ALLE TRIVES.
Det er af afgørende betydning, at børn trives for at kunne lære.
 
AKT-vejlederne indgår i et samarbejde med skolens ledelse, PPR-psykologen, lærere, der varetager specialundervisningen i skolens specialcenter.
 
AKT-vejledernes arbejde består af flere dele: En lærer/kollega kan have et barn i klassen, som ikke trives. Efter tiltag fra læreren og teamet omkring barnets klasse kan der rettes henvendelse til skolens specialcenter, hvor en AKT-vejleder deltager. Derefter træffes der i fællesskab beslutninger om, hvilke tiltag der kan arbejdes med i forhold til barnet og evt. hele klassen.
 
AKT-vejlederen kan i nogle tilfælde skønne, at der vil være behov for individuelle samtaler med barnet. Forældre informeres altid forud for eventuelle samtaler således, at der er et samarbejde mellem AKT-vejleder, barnet og forældre.
 
En henvendelse fra en lærer/et lærerteam kan f.eks. også dreje sig om en gruppe elevers sociale samspil i en klasse eller mellem klassen og læreren. Det kan derfor være en god idé at få AKT-vejlederen til at observere undervisningen i nogle timer for med andre øjne at se, hvad der er på spil.
 
Henvendelser fra forældre skal altid gå gennem klasselæreren, som derefter tager kontakt til AKT-vejlederen.
 
AKT-vejlederen vil deltage i årets første forældremøde på 0. og 7. årgang.