Værdigrundlag

Indledning

Vinding Skole består af skole- og SFO del og betragtes i dagligdagen som én helhed – skolen. Værdigrundlaget danner rammen for Vinding Skoles daglige virke. Formålet med værdigrundlaget er, at - alle vore elever udvikler sig til livsduelige mennesker, både fagligt, personligt og socialt - skabe et godt og konstruktivt samarbejde forældre og skole imellem. Værdigrundlaget er et dynamisk værktøj, der årligt tages op til eftersyn i alle afdelinger. Hverdagen skal afspejles i værdigrundlaget, så vi sammen skaber et godt og udbytterigt læringsmiljø for alle.

Kronen

Ved læring forstår vi: 

 
 • At det enkelte barn opnår nye færdigheder og kompetencer
 • At det enkelte barn opnår størst mulige faglige fremskridt
 • At alle børn oplever et fællesskab, hvor de lærer at lære 
 

Ved udvikling forstår vi: 

 
 • At det enkelte barn oplever progression i forhold til faglige og sociale mål
 • At det enkelte barn arbejder med at opnå kompetencer til at kunne klare de krav og forventninger, der løbende bliver stillet af skolen og af samfundet 
 

Ved dannelse forstår vi: 

 
 • At det enkelte barn mærker fællesskabets styrke og bidrager positivt hertil
 • At det enkelte barn kan acceptere og respektere de andre i fællesskabet
 • At det enkelte barn kan tage kritisk stilling
 • At det enkelte barn har kendskab til og forståelse for vores kulturarv
 • At det enkelte barn kan indgå aktivt i et demokratisk samfund

Kronbladene

Ved trivsel forstår vi: 

 
 • At eleverne oplever glæde, tillid, tryghed og anerkendelse i samspillet med børn og voksne. 
 

Det opnår vi ved:

 
 • God og tydelig klasserumsledelse
 • At alle klasser har et trivselsråd
 • At der aftales klasseregler, som løbende tages op i klassen
 • Lærer-elevsamtaler, der sikrer, at det enkelte barn bliver set og anerkendt
 • Et godt forældresamarbejde, der understøtter klassens trivsel
 • At have legepatrulje
 • At have et engageret elevråd
 • Voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne og SFO-tiden
 

Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning: 

 
 • Robuste børn, der ikke så let lader sig slå ud
 • Et klasse- og skolemiljø, hvor alle har del i et fællesskab
 • Positive og engagerede forældre
 • Positive og engagerede ansatte
 • Trygge børn og voksne
 • Færre konflikter
 • Leg på tværs
 • At børn oplever gode frikvarterer
 

Ved engagement forstår vi:

 
 • At være involveret, medlevende og aktivt deltagende både individuelt og i fællesskab 
 

Det opnår vi ved:

 
 • Varieret og spændende undervisning og aktiviteter
 • Tidligt fokus på fællesskabets betydning
 • Trygt læringsrum
 • Aktiv forældredeltagelse hele skoleforløbet igennem
 

Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, når vi ser:

 
 • At børnene deltager aktivt i undervisningen og øvrige aktiviteter
 • At børnene viser respekt og omsorg overfor hinanden
 • At børnene udtrykker glæde ved at gå i skole
 • At børnene deltager frivilligt i fx lege- og skolepatrulje, elevråd
 • At der er stor forældreopbakning ved skolens og klassens aktiviteter
 

Ved fordybelse forstår vi: 

 
 • At barnet kan arbejde fokuseret og koncentreret i perioder afpasset i forhold til alder og formåen.  

Kronbladene

Det opnår vi ved:

 
 • At differentiere opgaver og aktiviteter
 • At tilbyde ”læringsrum”, der giver mulighed for koncentration og fokus
 • At undervise i metoder, der kan hjælpe med at holde fokus
 

Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:

 
 • At barnet kan koncentrere sig om en faglig opgave
 • At barnet glemmer tid og sted
 • At barnet oplever arbejdsglæde og tilfredshed ved egen indsats
 • At barnet gerne vil blive i opgaven, selvom aktiviteten er slut
 

Ved respekt forstår vi:

 
 • At børnene kan anerkende, tage ansvar for og hensyn til andre børn og voksne på trods af forskelligheder.
 

Det opnår vi ved:

 
 • At undervise i hvordan man anerkender andre
 • At have tydelige forventninger til, hvilket ansvar den enkelte elev skal tage
 • At have tydelige forventninger til, hvilke hensyn den enkelte elev skal tage
 • At eleverne oplever gode voksne rollemodeller
 • At synliggøre forventningerne til hensigtsmæssig adfærd

Kronbladene

Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser: 

 
 • At barnet reagerer hensigtsmæssigt på uenigheder
 • At barnet forstår og accepterer andres grænser
 • At barnet følger fællesskabets regler
 

Ved samarbejde forstår vi: 

 
 • En tværfaglig proces der er afhængig af gensidig tillid mellem elever, medarbejdere, forældre, ledelse
 • Kendskab til og respekt for hinandens interesser og arbejdsområder
 • En i fællesskabet defineret forståelsesramme for, hvad det er, vi vil med børnene
 

Dette opnår vi ved:

 
 • At samarbejde i årgangs- og afdelingsteams og på PR-møder
 • At afprøve nye samarbejdsrelationer
 • At ledelsen skaber gode betingelser for samarbejde
 • At lærere og pædagoger skaber gode betingelser for samarbejde mellem eleverne
 • At skolen har tydelige forventninger til samarbejdet mellem medarbejdere og forældre
 

Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning?

 
 • At vi bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrupper
 • At eleverne bliver dygtige til at arbejde sammen
 • At eleverne ønsker at arbejde sammen
 • At forældrene trygt henvender sig til skolen
 • At både medarbejdere og forældre indgår i en konstruktiv dialog om klassens trivsel
 • At medarbejderne udviser lyst til at indgå i samarbejdsrelationer
April 2016